Договір електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія (ЦНАП)


 ДОГОВІР 

електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія


м. Київ 

Державне підприємство «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія), в особі генерального директора Петрущенка Дмитра Петровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до цього Договору, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (далі – Учасник), з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія (далі – Договір) про таке: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Учасника до всіх його умов в цілому, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток), розміщеної на вебсайті Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія) за адресою https://diia.gov.ua та яку продубльовано на веб-сайті підсистеми Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади «Інформаційна системи «Програмний комплекс автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг «Вулик» (далі – Інформаційна система) https://vulyk.gov.ua, в порядку передбаченому цим Договором. 

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». 

Даний перелік не є вичерпним. Вимоги законодавства України, нормативно-правових та нормативних актів, що стосуються мети, призначення та цілей цього Договору можуть бути уточнені. 

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених законодавством України. 

1.3. Технічний адміністратор Порталу Дія, з метою ознайомлення Учасника зі змінами в даному Договорі оприлюднює зміни в Договір таким шляхом: 

1.3.1. розміщення Договору та Додатку до цього Договору, а саме Заяви про приєднання, на сайті, яка знаходиться за адресами https://diia.gov.ua із дублюванням за адресою https://vulyk.gov.ua; 

1.3.2. з одночасною E-mail розсилкою за адресою Учасника, вказаною останнім у Заяві про приєднання. Моментом ознайомлення Учасника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Учасника відповідно до умов цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на вебсайті за адресою https://diia.gov.ua із дублюванням за адресою https://vulyk.gov.ua. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. На умовах цього Договору та на підставі Заяви про приєднання до цього Договору, Технічний адміністратор Порталу Дія надає свою згоду на електронну інформаційну взаємодію Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) з Порталом Дія (далі – Інформаційна взаємодія) за умови підключення технічних засобів Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) до Інформаційної системи, для реалізації встановленої чинним законодавством можливості замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації (ідентифікаційних даних фізичної особи) з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за рішенням фізичної особи - користувача Порталу Дія, що звернулася до Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) для отримання адміністративних послуг. 

2.2. З метою реалізації мети, призначення та цілей цього Договору, Технічний адміністратор Порталу Дія забезпечує: 

2.2.1. електронну ідентифікацію й автентифікацію фізичних осіб, які проходять електронну ідентифікацію в Інформаційній системі, сумісність та інтеграцію схем електронної ідентифікації, реалізованих у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), їх взаємодію з Інформаційною системою і забезпечення захисту інформації та персональних даних у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

2.2.2. взаємодію та сумісність з інформаційно-телекомунікаційними системами, які реалізують схеми електронної ідентифікації; 

2.2.3. захист даних фізичних осіб - користувачів Порталу Дія від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом здійснення організаційних технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації; 

2.2.4. реєстрацію подій, що стосуються безпеки Порталу Дія; 

2.2.5. підтримку та оновлення зрозумілих програмних інтерфейсів; 

2.2.6. перевірку достовірності відображення в електронному вигляді інформації (ідентифікаційних даних фізичної особи) у випадках, передбачених законодавством, за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (в тому числі QR-коду); 

2.2.7. передачу, за рішенням фізичної особи - користувача Порталу Дія, що звернулася до Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) для отримання адміністративних послуг, до Інформаційної системи відображення в електронному вигляді інформації (ідентифікаційних даних фізичної особи) через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

2.2.8. передачу, за рішенням фізичної особи - користувача Порталу Дія, що звернулася до Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) для отримання адміністративних послуг, до Інформаційної системи даних, як внесених до відповідних документів, що посвідчують особу фізичної особи - користувача Порталу Дія, так і окремо, як електронної копії документа, що посвідчують особу дитини, або інших документів, передбачених законодавством для отримання адміністративних послуг, засобами Порталу Дія, в тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія), за умови здійснення перевірки та підтвердження відповідності таких реєстраційних даних. 


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Сторони при виконанні умов Договору та користуванні Порталом Дія зобов’язані керуватись та дотримуватись вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно- правових актів України, які регулюють відносини щодо функціонування Порталу Дія та Інформаційної системи. 

3.2. Після отримання Технічним адміністратором Порталу Дія Заяви про приєднання до умов цього Договору, здійснюється попереднє налаштування інформаційно-технічних ресурсів Сторін та тестування Інформаційної взаємодії у тестовому середовищі Порталу Дія. 

3.3. Інформаційна взаємодія здійснюється виключно після документального підтвердження Сторонами перевірки такої взаємодії за позитивними результатами попереднього тестування. 

3.4. Отримуючи функціональні можливості Інформаційної взаємодії Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) з Порталом Дія шляхом укладання цього Договору, Учасник (його постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ) зобов’язується дотримуватись таких вимог і правил: 

3.4.1. забезпечувати послідовність дій, передбачених технічною документацією Інформаційної системи та Порталу Дія; 

3.4.2. використовувати при взаємодії з Порталом Дія виключно передбачені чинним законодавством України засоби для забезпечення безпечного і стандартизованого обміну даними, а також адаптувати їх для роботи з Інформаційною системою та Порталом Дія; 

3.4.3. дотримуватись вимог нормативно-правових, нормативних актів та інших передбачених законодавством документів, що встановлюють порядок функціонування Порталу Дія та Інформаційної системи; 

3.4.4. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку проблему (помилку), пов'язану з Інформаційною взаємодією із Порталом Дія та/або яка виникла у процесі такої взаємодії, а також про обставини, за яких така проблема (помилка) виникла і про наслідки, яких можуть зазнати Сторони у зв’язку із цим; 

3.4.5. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь- який інцидент щодо: безпеки Порталу Дія та/або Інформаційної системи; функціонування Порталу Дія та/або Інформаційної системи, їх взаємодії та/або про безпосередню загрозу виникнення такого інциденту; 

3.4.6. надавати на письмову вимогу Технічного адміністратора Порталу Дія необхідну інформацію для оцінки рівня захисту Порталу Дія та/або Інформаційної системи, інформацію про правила безпеки та опис застосування впроваджених заходів; 

3.4.7. виконувати вимоги щодо електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою, передбачені цим Договором; 

3.4.8. виконувати рекомендації Технічного адміністратора Порталу Дія щодо користування Порталом Дія; 

3.4.9. здійснювати попереднє тестування Інформаційної взаємодії. 

3.5. Учасник має право: 

3.5.1. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія забезпечення Інформаційної взаємодії із Порталом Дія, відповідно до вимог та умов, визначених у цьому Договорі; 

3.5.2. звертатися із заявами в довільній формі про тимчасове або повне припинення Інформаційної взаємодії із Порталом Дія; 

3.5.3. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія виконання зобов’язань за цим Договором; 

3.5.4. одержувати від Технічного адміністратора Порталу Дія можливість здійснювати тестування Інформаційної взаємодії. 

3.6. Технічний адміністратор Порталу Дія зобов’язується: 

3.6.1. забезпечити Учаснику (його постійно діючому робочому органу або структурному підрозділу) можливість здійснити попереднє тестування Інформаційної взаємодії; 

3.6.2. надавати консультативну допомогу Учаснику (його постійно діючому робочому органу або структурному підрозділу) щодо Інформаційної взаємодії засобами електронного та телефонного зв’язку. 

3.7. Технічний адміністратор Порталу Дія має право: 

3.7.1. направляти Учаснику (його постійно діючому робочому органу або структурному підрозділу) письмові/електронні повідомлення з питань, що стосуються Інформаційної взаємодії. При цьому, електронні повідомлення Технічного адміністратора Порталу Дія, які направляються Учаснику (його постійно діючому робочому органу або структурному підрозділу) та/або повідомлення, що розміщуються на офіційному веб-сайті Технічного адміністратора Порталу Дія, за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень Технічного адміністратора Порталу Дія та мають прийматися до уваги Учасником (його постійно діючим робочим органом або структурним підрозділом); 

3.7.2. вимагати від Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) належного виконання зобов’язань за цим Договором; 

3.7.3. негайно припинити дію Договору, обмежити будь-які права Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) передбачені Договором, та/або надати Учасникові (його постійно діючому робочому органу або структурному підрозділу) строк для усунення недоліків, якщо: 

- Учасник (його постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ) порушує умови, передбачені Договором, або вимоги чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини; 

- Учасник (його постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ) надав недостовірні або неповні дані. 

3.7.4. припинити дію Договору через неможливість його виконання, сповістивши про це Учасника (його постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ) засобами електронної пошти за 30 календарних днів, у випадках: 

- відсутності більше одного місяця фінансування на Портал Дія; 

- внесення змін до нормативно-правових актів, якими урегульовано функціонування Порталу Дія або Інформаційної системи; 

- прийняття відповідно до нормативно-правових актів рішення про припинення функціонування Порталу Дія або Інформаційної системи. 

4. ПИТАННЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКОМ 

4.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів Порталу Дія: 

4.1.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки; 

4.1.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою; 

4.1.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки; 

4.1.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки; 

4.1.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів; 

4.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності; 

4.1.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Учасником осіб на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій. 

4.2. Учасник (його постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ) без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент. 

4.3. Сторони зобов’язані здійснювати спільні заходи з вирішення питань щодо захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання Сторонами зобов’язань, встановлених в розділі 4. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України. 

5.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

5.3 Учасник (його постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ) несе відповідальність за неналежний захист персональних даних, які були зібрані ним в рамках Інформаційної взаємодії з Порталом Дія. 

5.4 Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням цього Договору згідно із законодавством України. 

5.5 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS- атаками тощо. 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

7.1 Договір, підписаний кваліфікованим електронним підписом, набуває чинності з моменту прийняття Технічним адміністратором Порталу Дія належним чином заповненої Заяви про приєднання до цього Договору, підписаної кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи від імені Учасника та відправленої Технічному адміністратору Порталу Дія на електронну адресу start@diia.gov.ua, та діє до кінця поточного календарного року, в якому укладено Договір, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

7.2 Договір є пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання припинити Договір. Одна із Сторін, яка виявила бажання не продовжувати дію Договору на наступний календарний рік, повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць, тобто до 01 (першого) грудня поточного календарного року. У разі невиконання цієї умови, строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний календарний рік. 

7.1.1. Дія цього Договору достроково припиняється: 

7.1.2. за взаємною згодою Сторін; 

7.1.3. за рішенням суду, що набрало чинності; 

7.1.4. Технічним адміністратором Порталу Дія у разі невиконання Учасником (його постійно діючим робочим органом або структурним підрозділом) своїх зобов’язань за цим Договором; 

7.1.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

7.3. Учасник має право достроково припинити дію Договору у випадку, якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку визначеному розділом 8. Учасник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про зміни умов Договору та отримання E-mail розсилки про зміни, згідно п. 1.3 Договору, має направити Технічному адміністратору Порталу Дія повідомлення про припинення Договору у письмовій формі (у тому числі в електронній формі на електронну адресу start@diia.gov.ua з накладеним кваліфікованим електронним підписом). Дія Договору в такому випадку вважається припиненою з дня набрання чинності відповідних змін до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку, визначеному цим пунктом, Учасник зобов’язаний припинити Інформаційну взаємодію із Порталом Дія. Інформаційна взаємодія Учасника (його постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу) із Порталом Дія означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку такої взаємодії. 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

8.1 Технічний адміністратор Порталу Дія вправі в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому п. 1.3 Договору. 

8.2 Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 10 (десяти) робочих днів з дати оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про ці зміни та отримання Учасником (його постійно діючим робочим органом або структурним підрозділом) E-mail розсилки про зміни, згідно п. 1.3 Договору, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення такої інформації. 

8.3 Технічний адміністратор Порталу Дія не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Учаснику. 

8.4 Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору. 


9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

9.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Заява про приєднання до Договору


10. РЕКВІЗИТИ ДО ДОГОВОРУ

Технічний адміністратор Порталу Дія:                                                        

Державне підприємство «ДІЯ»


Генеральний директор

___________________ Д.П. Петрущенко  


УЧАСНИК: __________________________________ Реквізити зазначаються у Заяві про приєднання д умов цього Договору