Повідомлення про обробку персональних даних

Повідомлення про обробку персональних даних

Notification on Personal Data Processing

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету обробки персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів в електронному сервісі “Вдома” Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - електронний сервіс “Вдома”), третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб'єкта персональних даних.

According to paragraphs 1 and 2, part two, Article 8, and part two, Article 12 of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection,” the Ministry of Digital Transformation of Ukraine shall notify about a personal data controller, processor, location, composition and purpose of collecting personal data to be processed by a mobile software of the “Vdoma/At home” Electronic Service of the Single State Web Portal of Electronic Services (hereinafter – “Vdoma” App), third persons, to which personal data are transferred and about the rights of the personal data subject.

Єдиний державний вебпортал електронних послуг створено та впроваджено в експлуатацію Міністерством цифрової трансформації України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137.

The Single State Web Portal of Electronic Services was created and put into operation by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine in executing the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.1137 dated December 4, 2019.


1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів електронного сервісу “Вдома”, є держатель Єдиного державного вебпорталу електронних послуг – Міністерство цифрової трансформації України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 43220851;

1. The Controller of personal data processed by the “Vdoma” App is the Ministry of Digital Transformation of Ukraine - a holder of the Single State Web Portal of Electronic Services - (identification code of the legal entity in the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (EDRPOU Code) - 43220851;

e-mail: hello@thedigital.gov.ua).

Email: hello@thedigital.gov.ua).

2. Розпорядником персональних данихє державне підприємство «Дія» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 43395033;

2. The processor of personal data is the Diia State-owned Enterprise (identification code of the legal entity in the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (EDRPOU Code) - 43395033;

3. Місцезнаходження персональних даних: дата-центр DeNovo.

3. The Location of personal data is DeNovo Data Center.

4. До складу персональних даних включаються:

4. Personal data composition includes:


номер мобільного телефону користувача;

Mobile phone number;

прізвище, ім’я, по-батькові;

Name, surname, patronymic;


паспортні дані (серія та номер паспорту).

Passport data (passport series and number).

Збір зазначених даних відбувається шляхом самостійного введення їх користувачем, під час авторизації в електронному сервісі “Вдома”.

The collection of personal data is done by entering them by a user, during his/her authorization in “Vdoma” App.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою електронного сервісу «Вдома».

Processing of personal data (hereinafter referred to as “processing”) means any operation or set of operations such as collection, registration, accumulation, storage, adaptation, alteration, updating, use and dissemination (distribution, sale, transfer), depersonalization, or destruction of personal data that may involve the use of “Vdoma” App.

Медичні дані щодо Covid-19 та будь-які інші персональні або чутливі дані електронним сервісом “Вдома” не обробляються.

Medical records on Covid-19 and any other personal or sensitive data are not processed by “Vdoma” App.

5. Мета обробки персональних даних в електронному сервісі “Вдома

5. The purpose of personal data processing in “Vdoma” App

Метою обробки даних є протидія поширенню COVID-19 та моніторинг самоізоляції користувачів електронного сервісу “Вдома”, визначена в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та постанові Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 09 грудня 2020 року № 1236.

The purpose of data processing is to counteract the spread of COVID-19 and monitor the self-isolation of users of the “Vdoma” App specified in the Law of Ukraine “On Amending the Law of Ukraine ‘On Protection of Population from Infectious Diseases as for Preventing the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)” and the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Preventing the Spread of Acute Respiratory Disease COVID-19 Caused by SARS-CoV-2 Coronavirus throughout the Territory of Ukraine” No.1236 dated December 9, 2020.

6. Передача персональних даних користувачів

6. Transfer of users’ personal data

Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є:

Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція та її територіальні органи в межах інформаційного обміну відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 9 грудня 2020 р. № 1236.

The third parties to which the processed personal data is transferred include:

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the National Police and its territorial bodies within the data exchange according to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Preventing the Spread of Acute Respiratory Disease COVID-19 Caused by SARS-CoV-2 Coronavirus throughout the Territory of Ukraine” No.1236 dated December 9, 2020.

7. Зберігання персональних даних

7. Storage of personal data

Персональні дані зберігатимуться Міністерством цифрової трансформації України до кінця карантину (прийняття відповідного рішення уповноваженими органами про завершення карантину) та протягом 30 днів з дня скасування карантину, але не довше, ніж це потрібно для досягнення мети, визначеної в пункті 5.

Personal data will be kept by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine until the quarantine end (decision of the authorized bodies on the quarantine completion) and within 30 days from the quarantine cancellation date, but not longer than it is necessary for achieving the purpose specified in paragraph 5.

8. Доступ до зовнішнього сховища та мобільної камери пристрою під час користування електронним сервісом “Вдома” не застосовуються.

8. Access to an external repository and a mobile device camera is not applicable during “Vdoma” App use.

9. Права суб’єкта персональних даних, згідно із частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

9. Under part 2, Article 8 of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection,” the personal data subject has the right to:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

1) Know about the sources of collection, location of his/her personal data, purpose of their processing, location, or place of residence (stay) of the controller or processor of personal data or give a corresponding instruction to authorized persons to obtain this information, except as provided by law;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

2) Receive information about the conditions for granting access to personal data, particularly information about third parties to whom his personal data is transferred;

3) на доступ до своїх персональних даних;

3) Access his/her personal data;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

4) Receive an answer as to whether his/her personal data are processed, as well as receive the content of such personal data no later than thirty calendar days from the date of receipt of the request, except as provided by the law;

5) висувати вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5) Make a reasoned request to the personal data controller with an objection against his/her personal data processing;

6) висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

6) Make a reasoned request to change or destroy his/her personal data by any controller and processor of personal data if these data are processed illegally or are inaccurate;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

7) Have his/her personal data protected from illegal processing and accidental loss, destruction, damage due to intentional concealment, non-provision, or untimely provision, as well as to be protected from providing information that is inaccurate or discredits honor, dignity, and business reputation of an individual;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

8) Apply to the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine or the court with complaints about the processing of their personal data;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

9) Apply legal remedies in case of violation of the personal data protection legislation;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

10) Know the mechanism of automatic processing of personal data;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11) Be protected against an automated decision that has legal implications on him/her.

10. Вікові обмеження

10. Age limits

У випадку використання електронного сервісу “Вдома” особою до досягнення нею 14-річного віку, відповідальність за дії такої особи несуть її батьки (усиновлювачі), або опікуни чи інші фізичні особи, які на законних підставах здійснюють виховання малолітньої особи.

For “Vdoma” App users in the age under 14 years old, his/her parents (adoptive parents), or guardians, or other individuals who are legally upbringing the minor shall be liable for his/her actions.

11. Запити

11. Requests

Ви можете звертатися до володільця та розпорядника своїх персональних даних у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних».

You can submit requests to your personal data controllers in cases specified by the Law of Ukraine “On Personal Data Protection.”

12. Дана версія повідомлення є актуальною та застосовується з 01.01.2022 року.

12. It is a current version of the notification and is applicable from January 1, 2022.