Договір підключення для партнерів

ДОГОВІР 

про підключення до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (редакція від 27.01.23)*

(*Договір про підключення до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у редакції від 27.01.2023 втрачає чинність після підписання Договору про підключення до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у редакції від 05.10.23)


м. Київ                                   «___» __________ 2023 р.


Міністерство цифрової трансформації України (далі – Власник (держатель) Порталу Дія), в особі першого заступника Міністра Вискуба Олексія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р.  № 856 та наказу Міністерства цифрової трансформації України від 30 червня 2022 р. № Н 61 «Про визначення обов’язків першого заступника та заступників Міністра», з однієї сторони, 


Державне підприємство «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія), в особі генерального директора Петрущенка Дмитра Петровича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, та                                                                            

[повна назва Користувача інформації] (далі – Користувач інформації) в особі [підписант], що діє на підставі [підстава], з третьої  сторони


далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про  підключення до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Договір) про таке.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Договір укладений відповідно до положень, викладених у Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні комунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 (зі змінами) та інших законах та підзаконних нормативно-правових актах, які регулюють відносини, передбачені цим Договором.


1.2. Цей Договір визначає загальний порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Сторін.


1.3. Поняття та терміни, які застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених у чинному законодавстві України.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Цей Договір визначає порядок електронної інформаційної взаємодії між Сторонами шляхом підключення інформаційно-комунікаційної системи Користувача інформації (далі – інформаційно-комунікаційна система) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) для реалізації встановленої чинним законодавством можливості замовлення, формування, передачі засобами Порталу Дія електронних відображень інформації, що міститься в документах, які можуть пред’являтися (надаватися) особою через мобільний додаток Порталу Дія (Дія), за бажанням особи окремої інформації, відомостей, даних, що містяться в електронному відображенні інформації, що міститься в документах засобами Порталу Дія,  зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) до інших інформаційно-комунікаційних систем  та підтвердження достовірності відображення в електронній формі інформації (відомостей, даних) з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).


2.2. Власник (держатель) Порталу Дія забезпечує:


2.2.1. ведення та належне функціонування Порталу Дія, а також зберігання даних та захист інформації на Порталі Дія;


2.2.2. проведення аналізу та здійснення контролю за якістю функціонування Порталу Дія;


2.2.3. встановлення єдиних інформаційних довідників, реєстрів, класифікаторів та ідентифікаторів, що використовуються Порталом Дія.


2.3. В рамках цього Договору Технічний адміністратор Порталу Дія забезпечує:

2.3.1. електронну ідентифікацію та автентифікацію фізичних осіб, які проходять електронну ідентифікацію в інформаційно-комунікаційній системі, сумісність та інтеграцію схем електронної ідентифікації, реалізованих у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), їх взаємодію з інформаційно-комунікаційною системою і забезпечення захисту інформації та персональних даних із використанням єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів;

2.3.2. взаємодію та сумісність з інформаційно-комунікаційними системами, які реалізують схеми електронної ідентифікації, та інформаційно-комунікаційною системою Користувача інформації;

2.3.3. захист даних користувачів Порталу Дія від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом забезпечення організаційно-технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

2.3.4. розмежування та контроль доступу до інформації, яка міститься на Порталі Дія;


2.3.5. моніторинг відвідувань, реєстрацію подій, що відбуваються на Порталі Дія і стосуються його безпеки, блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів;


2.3.6. підтримку та оновлення для Користувача інформації програмних інтерфейсів;


2.3.7. формування електронних відображень інформації (відомостей, даних), що міститься в документах, які можуть пред’являтися (надаватися) особою через мобільний додаток Порталу Дія (Дія) у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням електронного ідентифікатора (QR-коду/ штрих-коду/ цифрового коду) з довгостроковою унікальністю;


2.3.8. передачу електронної копії електронного відображення інформації, що міститься у документах, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням фізичної особи. Передача окремої інформації, відомостей, даних, що містяться в електронному відображенні інформації, що міститься в документах, здійснюється у форматі бінарного файлу, зашифрованому, підписаному кваліфікованим електронним підписом та закодованому в base64 (наприклад, «Internal-passport-2858364170 864-02.04.2021-09_48.pdf.p7s.p7e»). Метадані передаються у файлі формату base64-encoded-string, зашифровані і закодовані в base64 (наприклад, «encodeData.json.p7s.p7e»);


2.3.9. формування електронної копії електронного відображення інформації, що міститься в документах фізичної особи, засобами Порталу Дія із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») такої особи та кваліфікованої електронної печатки Технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.


2.4. В рамках цього Договору Користувач інформації забезпечує:


2.4.1. обробку інформації з обмеженим доступом з дотриманням умов визначених Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;


    2.4.2. обробку персональних даних відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


2.5. Підключення  інформаційно-комунікаційної системи Користувача інформації до Порталу Дія до 31 грудня 2023 року (включно) є безоплатним. Інтеграція інформаційно-комунікаційної системи до Порталу Дія здійснюється за рахунок Користувача інформації.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Сторони, при виконанні умов цього Договору та користуванні Порталом Дія, зобов’язані керуватись та дотримуватись вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та інших законах та підзаконних нормативно-правових актах, які регулюють відносини, передбачені цим Договором


3.2. Користувач інформації шляхом укладання цього договору зобов’язується дотримуватись таких вимог і правил при підключенні інформаційно-комунікаційної системи до Порталу Дія:


3.2.1. забезпечувати при підключенні до Порталу Дія послідовність дій, передбачених технічною документацією, а також забезпечувати безпечну і безперебійну роботу інформаційно-комунікаційної системи, у тому числі під час та в порядку її електронної інформаційної взаємодії із Порталом Дія;


3.2.2. інформувати фізичних осіб – користувачів Порталу Дія про можливість електронної ідентифікації та автентифікації з використанням Порталу Дія;


3.2.3. використовувати при взаємодії з Порталом Дія виключно передбачені чинним законодавством України засоби для забезпечення безпечного і стандартизованого обміну даними, а також адаптувати свою інформаційно-комунікаційну систему для роботи із Порталом Дія;


3.2.4. дотримуватись вимог нормативно-правових, нормативних актів та інших передбачених чинним законодавством України, що встановлюють порядок функціонування Порталу Дія та її взаємодії із інформаційно-комунікаційною системою;


3.2.5. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин з моменту виникнення таких обставин, на електронну пошту start@diia.gov.ua  про будь-яку проблему (помилку), пов'язану з користуванням Порталу Дія та/або яка виникла у процесі роботи з Порталом Дія, а також про обставини за яких така проблема (помилка) виникла і про наслідки, яких можуть зазнати Сторони у зв’язку із цим;


3.2.6. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин з моменту виникнення таких обставин, на електронну пошту  start@diia.gov.ua про будь-які обставини, що стосуються захисту інформації, захисту персональних даних та безпеки Порталу Дія та/або інформаційно-комунікаційної системи; функціонування Порталу Дія та/або інформаційно-комунікаційної системи, їх взаємодії та/або про безпосередню загрозу виникнення таких обставин (блокування, виток, знищення інформації, несанкціоновані дії щодо інформації в системі, порушення цілісності інформації в системі);


3.2.7. надавати на письмову вимогу Технічного адміністратора Порталу Дія необхідну інформацію для здійснення оцінки рівня захисту інформаційно-комунікаційної системи та захисту персональних даних, інформацію про правила безпеки та опис застосування впроваджених заходів;


3.2.8. виконувати вимоги щодо електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою, передбачені цим Договором;


3.2.9. виконувати рекомендації Технічного адміністратора Порталу Дія щодо користування Порталом Дія  підключення та експлуатації;


3.2.10. здійснювати тестування електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою;


3.2.11. забезпечувати своєчасну актуалізацію та оновлення сертифіката шифрування електронної печатки власника інформаційно-комунікаційної системи у разі закінчення строку його дії.

3.3. Користувач інформації має право:

3.3.1. одержувати від Технічного адміністратора Порталу Дія можливість доступу для здійснення тестування електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою;


3.3.2. підключення до Порталу Дія відповідно до вимог та умов, визначених у цьому Договорі;


3.3.3. цілодобового доступу через офіційний вебсайт Порталу Дія (https://diia.gov.ua) до: схем електронної ідентифікації, підключених до Порталу Дія; прикладного програмного інтерфейсу Порталу Дія, призначеного для підключення інформаційно-комунікаційної системи Користувача інформації до Порталу Дія; технічної підтримки підключення інформаційно-комунікаційної систем Користувача інформації до Порталу Дія;


3.3.4. звертатися із заявами складеними в довільній формі з будь-яких питань, що стосуються виконання умов Договору, на електронну адресу start@diia.gov.ua;


3.3.5. вимагати від Сторін виконання зобов’язань за цим Договором;


3.4. Власник (держатель) Порталу Дія зобов’язується:


3.4.1. організаційно забезпечувати в межах, наданих законодавством повноважень, належне виконання Технічним адміністратором Порталу Дія функцій, визначених законодавством, що стосуються виконання умов Договору.


3.5. Власник (держатель) Порталу Дія має право:


3.5.1. вимагати виконання Користувачем інформації та Технічним адміністратором Порталу Дія зобов’язань за цим Договором.


3.6. Технічний адміністратор Порталу Дія зобов’язується:


3.6.1. забезпечити Користувачу інформації можливість здійснити тестування електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою;


3.6.2. надавати консультації Користувачу інформації щодо електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та інформаційно - комунікаційною системою у зручний спосіб (зокрема у форматі онлайн). 


3.7. Технічний адміністратор Порталу Дія має право:


3.7.1. направляти Користувачу інформації повідомлення (у паперовій або електронній формі) з питань, що стосуються електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою. При цьому, електронні повідомлення Технічного адміністратора Порталу Дія, які направляються Користувача інформації за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень Технічного адміністратора Порталу Дія та мають прийматися до уваги Користувачем інформації;


3.7.2. вимагати від Користувача інформації належного виконання зобов’язань за цим Договором.


4. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ


4.1. Електронна інформаційна взаємодія між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою здійснюється на підставі цього Договору за умови виконання і дотримання Користувачем інформації таких вимог:


4.1.1. інформаційно-комунікаційна система має бути введена в експлуатацію;


4.1.2. Користувачем інформації оформлено усі передбачені законодавством України документи на інформаційно-комунікаційну систему;


4.1.3. сумісність інформаційно-комунікаційної системи та Порталу Дія попередньо перевірена у тестовому режимі Порталу Дія;


4.1.4. Користувачем інформації виконуються умови Договору щодо обробки персональних даних, визначені у розділі 5 цього Договору.


5. ПИТАННЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ


5.1. Користувач інформації зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів Порталу Дія:


5.1.1. здійснювати обробку персональних даних, як володілець персональних даних, що визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки;


5.1.2. здійснювати обробку персональних даних на підставах, визначених Законом України «Про захист персональних даних»;


5.1.3. здійснювати обробку персональних даних лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти персональні дані у спосіб, що є несумісним з такою метою;


5.1.4. зберігати персональні дані у спосіб, що забезпечує їх цілісність та відповідний режим доступу до них;


5.1.5. здійснювати обробку персональних даних у спосіб, що відповідає визначеним цілям такої обробки та забезпечує належний захист персональних даних, у тому числі, забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних;


5.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на  себе письмове зобов'язання щодо нерозголошення персональних даних, або на яких таке зобовязання покладене законом;


5.1.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення законної обробки  персональних даних відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних, серед іншого, проводити навчання для уповноважених Користувачем інформації на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок втрати, знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій;


5.1.8. на момент укладення цього Договору затвердити відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року       № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» відповідні документи у сфері захисту персональних даних та використовувати їх в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія, зокрема, Повідомлення про обробку персональних даних, яке повинне бути доступним для суб'єкта персональних даних на постійній основі;


5.1.9. призначити особу, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія, в порядку, визначеному законодавством України у сфері захисту персональних даних;


5.1.10. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин з моменту виникнення таких обставин, повідомити Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку втрату, знищення, незаконну обробку, незаконне знищення чи доступ до персональних даних або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такі обставини, а також заходи, що було вжито для реагування на такі обставини.

5.1.11. у разі передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, забезпечити неухильне дотримання вимог міжнародних договорів та чинного законодавства України, зокрема, статті 29 Закону України «Про захист персональних даних» в частині дотримання вимог щодо: наявності підстав передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, зокрема у разі надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу; необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем персональних даних та третьою особою - суб’єктом персональних даних на користь суб’єкта персональних даних; необхідності захисту життєво важливих інтересів суб’єктів персональних даних; або необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та забезпечення правової вимоги; надання володільцем персональних даних відповідних гарантій щодо невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних;

5.1.12. не здійснювати передачу персональних даних іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами, та/або кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є зазначені держави, суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України  «Про санкції», щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні.


5.2. Користувач інформації разом з особою, відповідальною за забезпечення захисту персональних даних, зобов’язаний співпрацювати з Власником (держателем) Порталу Дія та Технічним адміністратором Порталу Дія в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, але не пізніше 3 робочих днів з моменту запиту Власника (держателя) Порталу Дія та/або Технічного адміністратора Порталу Дія надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Користувача інформації, встановлених в розділі 5 цього Договору.

5.3. Відповідальність за недодержання вимог щодо обробки персональних даних, встановлених у цьому розділі, несе Користувач інформації як володілець персональних даних згідно з Законом України  «Про захист персональних даних», у відповідності до вимог чинного законодавства України.


6. УМОВИ МЕДІА СПІВПРАЦІ


6.1. Користувач інформації може оприлюднювати інформацію (проводити медіакомунікації, робити публікації, розміщувати інформацію на веб-ресурсах тощо) про підключення до Порталу Дія тільки за умови попереднього погодження такого оприлюднення з Технічним адміністратором Порталу Дія.


6.2. Інформація, що потребує попереднього погодження з Технічним адміністратором Порталу Дія:


матеріали (зміст текстів, зображення, відео-, фото-зображення та інший контент);


ресурс розміщення таких матеріалів;


запланована дата розміщення та строк розміщення.


6.3. Для отримання погодження Технічного адміністратора Порталу Дія, Користувач інформації надсилає інформацію, що потребує погодження, на електронну пошту – start@diia.gov.ua. Технічний адміністратор Порталу Дія протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідної інформації, погоджує її шляхом надсилання електронного листа-відповіді Користувачу інформації або надає відмову чи вмотивовані зауваження щодо необхідності внесення відповідних змін до інформації, що потребує погодження.


6.4. Користувач інформації повідомляє Технічного адміністратора Порталу Дія про намір оприлюднення інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати релізу. У разі проведення активної комунікації (відеозйомки, прес-конференції, ЗМІ, соціальні мережі тощо), за участі інших Сторін Користувач інформації повідомляє Технічного адміністратора Порталу Дія про намір оприлюднення інформації не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до релізу.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.


7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.


7.3. Користувач інформації несе відповідальність за обробку персональних даних, які були зібрані ним в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія.


7.4. Технічний адміністратор Порталу Дія несе відповідальність за актуальність та достовірність даних під час електронної інформаційної взаємодії.


7.5. Власник (держатель) Порталу Дія та Технічний адміністратор Порталу Дія не несуть відповідальності за якість та надійність роботи електронних комунікаційних мереж, які використовує Користувач інформації під час електронної інформаційної взаємодії, а також за придатність цих мереж для передачі даних; за якість обладнання, яке використовує Користувач інформації під час електронної інформаційної взаємодії; за збої у роботі комп’ютерної техніки Користувача інформації.


7.6. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, згідно із законодавством України, а саме:

  • яку одна зі Сторін отримує від іншої Сторони, на підставі цього Договору, під час надання консультацій, виконання дій щодо встановлення договірних відносин; 

  • яка належить Стороні, яка її надає, або є у її володінні чи розпорядженні, і визначена нею як конфіденційна;

  • яка не є відомою іншій Стороні на момент надання такої інформації.


7.7. Власник (держатель) Порталу Дія та Технічний адміністратор Порталу Дія несуть відповідальність за дотримання вимог законодавства про захист персональних даних під час передачі персональних даних Користувачу інформації.


7.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (далі – форс-мажорні обставини), що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов’язання. До таких  обставин належать: бойові дії в період воєнного стану, припинення електропостачання та зв’язку, аварійні відключення електроенергії,  глобальні перебої в роботі сегментів мережі Інтернет, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, тощо, але не обмежуються ними.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Усі спори між Сторонами, пов’язані з укладенням Договору, визнанням недійсним Договору в цілому чи окремої його частини, тлумаченням та виконанням будь-яких умов Договору, вирішуються шляхом взаємних переговорів та консультацій між Сторонами. 


8.2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, такі спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. ПРИЗУПИНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ.


9.1. Договір, підписаний, зокрема, кваліфікованим електронним підписом, набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2023 року.


9.2. Якщо жодна Сторона за 30 (тридцять) календарних днів до дня припинення терміну дії  договору письмово не повідомила іншу Сторону про намір припинити його дію, він вважається автоматично продовженим до 31 грудня наступного  року, а в подальшому автоматично продовжується на кожен наступний календарних рік щорічно, до подання будь-якої із Сторін повідомлення  про його припинення (розірвання).


9.3. Дію цього Договору може бути припинено достроково:


9.3.1. за взаємною згодою Сторін;


9.3.2. за рішенням суду, що набрало законної сили;


9.3.3. на вимогу однієї зі Сторін у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, доведену до відома Сторони шляхом надсилання відповідного листа;


9.3.4. з ініціативи однієї із Сторін, якщо Сторона, що бажає припинити дію Договору письмово повідомляє про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору. В цьому випадку Договір вважатиметься розірваним через 30 (тридцять) календарних днів з дня отримання такого письмового повідомлення другою стороною або з дня, про який вказує сторона, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня отримання повідомлення другою стороною;


9.3.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 


9.4.  Власник (держатель) Порталу Дія має право припинити дію Договору через неможливість його виконання, сповістивши про це Сторін за 30 (тридцять) календарних днів, у випадках:

  • відсутності більше одного місяця фінансування на Портал Дія;
  • внесення змін та/або прийняття відповідних нормативно-правових актів, якими зокрема врегульовано питання функціонування Порталу Дія;


9.5. Власник (держатель) Порталу Дія та Технічний адміністратор Порталу Дія мають право відмовитися від виконання Договору та розірвати Договір в односторонньому порядку, з повідомленням Користувача інформації, якщо Користувач інформації порушує умови Договору, або вимоги чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини.


9.6. Власник (держатель) Порталу Дія та/або Технічний адміністратор Порталу Дія мають право призупинити електронну інформаційну взаємодію з Користувачем інформації у випадках:


9.6.1.  надання Користувачем інформації недостовірних даних або даних не в повному обсязі, які впливають на електронну інформаційну взаємодію між Порталом Дія та інформаційно-комунікаційною системою до усунення вказаних обставин;


9.6.2. наявності репутаційного ризику для Власника (держателя) Порталу Дія та/або Технічного адміністратора Порталу Дія, за наявності інформації з відкритих джерел щодо недотримання Користувачем інформації вимог чинного законодавства України чи умов цього Договору, з повідомленням Користувача інформації про  причини призупинення електронної інформаційної взаємодії. У разі офіційного встановлення факту порушення вимог чинного законодавства України  чи  умов цього Договору Користувачем інформації, Власник (держатель) Порталу Дія та Технічний адміністратор Порталу Дія мають право вчинити дії передбачені пунктом 9.5 цього Договору. У разі непідтвердження обставин щодо недотримання Користувачем інформації вимог чинного законодавства України чи умов цього Договору електронна інформаційна взаємодія поновлюється.


10. ІНШІ УМОВИ


10.1. Сторони зобов’язані невідкладно письмово повідомляти одна одну про зміну, актуалізацію, оновлення будь-яких своїх реквізитів (адресу, перейменування Сторін, про прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї із Сторін), вказаних у даному Договорі, або будь-яких інших даних, які є необхідними та важливими для Сторін для належного та своєчасного виконання умов цього Договору, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту проведення (реалізації/здійснення) таких змін. Негативні наслідки порушення цього зобов’язання несе Сторона, яка його не виконала.


10.2. До цього Договору можуть бути внесені зміни шляхом укладення додаткових угод до нього, які мають бути підписані, зокрема, з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважених представників Сторін.


10.3. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні його змісту та термінології, складено українською мовою, у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.


10.4. Невід’ємною частиною цього Договору є Анкета на підключення інформаційно-комунікаційної системи Користувача інформації до Порталу Дія (Додаток до Договору) (далі - Анкета), заповнення якої є обов'язковою умовою підписання Договору.


10.5. У разі зміни даних, зазначених в Анкеті, Користувач інформації зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту набрання чинності таких змін повідомити про ці зміни Сторін шляхом заповнення нової Анкети та підписання її за допомогою кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Користувача інформації із надсиланням підписаної Анкети на електронну адресу start@diia.gov.ua.


10.6. Технічний адміністратор Порталу Дія надсилає один примірник Анкети Власнику (держателю) Порталу Дія. 


11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


Міністерство цифрової трансформації України


Місцезнаходження: вул. Ділова,
буд. 24, м. Київ, 03150

Код згідно з ЄДРПОУ: 43220851

Електронна пошта: hello@thedigital.gov.ua

Контактний телефон:

(044) 207-17-48


Перший заступник Міністра 

цифрової трансформації України
_____________ Олексій ВИСКУБ


[Користувач інформації (повна назва)]Місцезнаходження: (у форматі як зазначено зліва)

Код згідно з ЄДРПОУ: 

Електронна пошта:


Контактний телефон:[підписант (назва посади як на початку договору)]
_________________ [підписант (у форматі як зазначено зліва)]Державне підприємство

«ДІЯ»


Місцезнаходження: вул. Ділова,
буд. 24, м. Київ, 03150

Код згідно з ЄДРПОУ: 43395033

Електронна пошта: inbox@diia.gov.ua

Контактний телефон: +380672580520


Генеральний директор


_________ Дмитро ПЕТРУЩЕНКО

Додаток до договоруАНКЕТА 

на підключення інформаційно-комунікаційної системи Користувача інформації до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг


1. Інформація щодо Користувача інформації:

Користувач інформації (повне найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця згідно з ЄДР): _________________________________________________________;

Код за ЄДРПОУ: ____________________;

Посада та ПІБ керівника/уповноваженого представника юридичної особи/фізичної особи-підприємця на вчинення правочинів від імені Користувача інформації: _____________________________________________________________________;

Повна назва інформаційно-комунікаційної системи: _____________________________________________________________________;

Доменне ім’я інформаційно-комунікаційної системи: _____________________________________________________________________;

Серійний номер сертифіката шифрування електронної печатки власника інформаційно-комунікаційної системи: _____________________________________________________________________;

Найменування кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що видав сертифікат: _____________________________________________________________________;

Контактний телефон Користувача інформації:________________________; 

Електронна пошта (е-mail) Користувача інформації: ___________________.


2. Інформація щодо відповідальної особи Користувача інформації:

ПІБ відповідальної особи: _________________________________________;

Контактний телефон: _____________________________________________;

Електронна пошта (е-mail):_______________________________________.


3. Інформація щодо Адміністратора/Технічного адміністратора інформаційно-комунікаційної системи:

Адміністратор/Технічний адміністратор інформаційно-комунікаційної системи (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця згідно з ЄДР):_________________________________________________________;

ПІБ відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора інформаційно-комунікаційної системи:___________________________________;

Контактний телефон відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора інформаційно-комунікаційної системи: _____________________;

Електронна пошта (е-mail) відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора інформаційно-комунікаційної системи:_______________________.


4. Інформація, пов'язана з обробкою персональних даних:

Підстава для обробки персональних даних (із зазначенням конкретної частини статті чи статей Закону України “Про захист персональних даних”): _____________________________________________________________________;

Мета обробки персональних даних, яка визначена чинним законодавством або корпоративними документами: _____________________________________________________________________;

Склад персональних даних, що обробляються відповідно до зазначеної мети: _____________________________________________________________________;

Посилання на розміщене/опубліковане або іншим чином доступне для суб’єкта персональних даних повідомлення про обробку персональних даних чи інший документ, що визначає умови обробки персональних даних такого суб'єкта: _____________________________________________________________________;

Дані щодо особи Користувача інформації, відповідальної за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних: 

ПІБ відповідальної особи: _________________________________________;

Контактний телефон відповідальної особи: __________________________;

Електронна адреса (е-mail):________________________________________;[Користувач інформації (повна назва)]


Місцезнаходження: (у форматі як зазначено зверху)

Код згідно з ЄДРПОУ: 

Електронна пошта:

Контактний телефон:


[підписант (назва посади як на початку договору)]


_________________ [підписант (у форматі як зазначено зверху)]*З попередньою редакцією Договору можна ознайомитись за посиланням.