Договір приєднання для партнерів

26/10/2020

ДОГОВІР

про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія

(редакція від 12.10.2020 р.)

м. Київ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "___" ____________2020 рокуДержавне підприємство “ДІЯ” (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія), в особі в.о. генерального директора Легкого Віталія Сергійовича, який діє на підставі Статуту та наказу Міністерства цифрової трансформації України від 09.07.2020 № 326-к «Про покладання виконання обов’язків», з однієї сторони, та особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (далі – Учасник), з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про підключення інформаційної системи до Порталу Дія (далі – Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Учасника до всіх його умов в цілому, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток), розміщеної на веб-сайті Порталу Дія за адресою https://diia.gov.ua, в порядку передбаченому цим Договором.

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

1.3. Технічний адміністратор Порталу Дія, з метою ознайомлення Учасника зі змінами в даному Договорі оприлюднює зміни в Договір таким шляхом:

1.3.1. розміщення Договору та Додатку до цього Договору, а саме Заяви про приєднання, на сайті, яка знаходиться за адресою https://diia.gov.ua;

1.3.2. з одночасною E-mail розсилкою за адресою Учасника, вказаною останнім у Заяві про приєднання. Моментом ознайомлення учасника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Учасника відповідно до умов цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://diia.gov.ua.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього Договору та на підставі Заяви про приєднання до цього Договору, інформаційна система Учасника (далі – Інформаційна система) підключається до Порталу Дія, а Технічний адміністратор Порталу Дія надає свою згоду на таке підключення, для реалізації можливості отримання за рішенням фізичної особи — користувача Порталу Дія електронної копії паспорта громадянина України у формі картки та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, підтвердження інформації, що міститься у е-паспорті та/або е- паспорті для виїзду за кордон, а також даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, в тому числі як внесених до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, так і окремо, як електронної копії документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

2.2. Технічний адміністратор Порталу Дія забезпечує:

2.2.1. електронну ідентифікацію й автентифікацію фізичних осіб, які проходять електронну ідентифікацію в Інформаційній системі, сумісність та інтеграцію схем електронної ідентифікації, реалізованих у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), їх взаємодію з Інформаційною системою і забезпечення захисту інформації та персональних даних із використанням єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів;

2.2.2. взаємодію та сумісність з інформаційно-телекомунікаційними системами, які реалізують схеми електронної ідентифікації, та Інформаційною системою Учасника;

2.2.3. захист даних користувачів Порталу Дія від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом здійснення організаційних технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

2.2.4. розмежування та здійснення контролю за доступом Порталу Дія та Учасника до інформації;

2.2.5. реєстрацію подій, що стосуються безпеки Порталу Дія;

2.2.6. підтримку та оновлення зрозумілих для Учасника програмних інтерфейсів;

2.2.7. перевірку достовірності е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон у випадках, передбачених законодавством, за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (в тому числі QR-коду);

2.2.8. передачу за рішенням фізичної особи — користувача Порталу Дія до Інформаційної системи е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), як електронну копію паспорта громадянина України у формі картки та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

2.2.9. передачу за рішенням фізичної особи — користувача Порталу Дія до Інформаційної системи даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, в тому числі як внесених до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, так і окремо, як електронної копії документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків засобами Порталу Дія, в тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія), за умови здійснення перевірки та підтвердження відповідності таких реєстраційних даних.

2.3. Приєднання Інформаційної системи до Порталу Дія є безоплатним протягом дії пілотного проєкту, термін якого спливає 31 грудня 2020 року. Інтеграція Інформаційної системи до Порталу Дія здійснюється за рахунок Учасника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони при виконанні умов Договору та користуванні Порталом Дія зобов’язані керуватись та дотримуватись вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно- правових актів України, які регулюють відносини щодо функціонування Порталу Дія.

3.2. Підключаючи Інформаційну систему до Порталу Дія шляхом укладання цього Договору Учасник зобов’язується дотримуватись таких вимог і правил:

3.2.1. забезпечувати при підключенні до Порталу Дія послідовність дій передбачених технічною документацією, а також забезпечувати безпечну і безперебійну роботу Інформаційної системи, у тому числі під час та в порядку її взаємодії із Порталом Дія;

3.2.2. розмістити в Інформаційній системі повідомлення, що електронна ідентифікація фізичних осіб — користувачів Інформаційної системи здійснюється з використанням Порталу Дія;

3.2.3. використовувати при взаємодії з Порталом Дія виключно передбачені чинним законодавством України засоби для забезпечення безпечного і стандартизованого обміну даними, а також адаптувати свою Інформаційну систему для роботи із Порталом Дія;

3.2.4. дотримуватись вимог нормативно-правових, нормативних актів та інших передбачених законодавством документів, що встановлюють порядок функціонування Порталу Дія та її взаємодії із Інформаційною системою;

3.2.5. здійснювати актуалізацію (оновлення) відповідних даних (у тому числі про себе та про Інформаційну систему) в Порталі Дія відразу ж (але не довше 5 робочих днів) після запровадження таких змін;

3.2.6. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку проблему (помилку), пов'язану з користуванням Порталом Дія та/або яка виникла у процесі такого користування, а також про обставини за яких така проблема (помилка) виникла і про наслідки, яких можуть зазнати Сторони у зв’язку із цим;

3.2.7. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь- який інцидент щодо: безпеки Порталу Дія та/або Інформаційної системи; функціонування Порталу Дія та/або Інформаційної системи, їх взаємодії та/або про безпосередню загрозу виникнення такого інциденту;

3.2.8. надавати на письмову вимогу Технічного адміністратора Порталу Дія необхідну інформацію для оцінки рівня захисту Порталу Дія та/або Інформаційної системи, інформацію про правила безпеки та опис застосування впроваджених заходів;

3.2.9. виконувати вимоги щодо електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою, передбачені цим Договором;

3.2.10. виконувати рекомендації Технічного адміністратора Порталу Дія щодо користування Порталом Дія та експлуатації підключення.

3.3. Учасник має право:

3.3.1. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія підключення до Порталу Дія, відповідно до вимог та умов, визначених у цьому Договорі;

3.3.2. цілодобового доступу через офіційний веб-сайт Порталу Дія (https:// diia.gov.ua) до: схем електронної ідентифікації, підключених до Порталу Дія; прикладного програмного інтерфейсу Порталу Дія, призначеного для підключення Інформаційної системи Учасника до Порталу Дія; технічної підтримки підключення Інформаційної систем Учасника до Порталу Дія;

3.3.3. звертатися із заявами в довільній формі про тимчасове або повне припинення підключення до Порталу Дія.

3.4. Технічний адміністратор Порталу Дія має право:

3.4.1. негайно припинити дію Договору, обмежити будь-які права Учасника передбачені Договором, та/або надати Учасникові строк для усунення недоліків, якщо:

учасник порушує умови, передбачені Договором, або вимоги чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини;

учасник надав недостовірні або неповні дані.

3.4.2. припинити дію Договору через неможливість його виконання, сповістивши про це Учасника засобами електронної пошти за 30 календарних днів, у випадках:

відсутності більше одного місяця фінансування на Портал Дія;

внесення змін до нормативно-правових актів, якими урегульовано функціонування Порталу Дія;

прийняття відповідно до нормативно-правових актів рішення про припинення функціонування Порталу Дія.

4. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

4.1. Електронна інформаційна взаємодія між Порталом Дія та Інформаційною системою (далі – електронна інформаційна взаємодія) здійснюється на підставі цього Договору за умови виконання і дотримання Учасником таких вимог:

4.1.1. інформаційна система має бути введена в експлуатацію;

4.1.2. інформаційна система призначена для надання електронних послуг (сервісів) фізичним та/або юридичним особам;

4.1.3. Учасником оформлено усі передбачені законодавством України документи на Інформаційну систему;

4.1.4. електронна інформаційна взаємодія між Порталом Дія та Інформаційною системою попередньо перевірена у тестовому середовищі Порталу Дія із документальним підтвердженням.

5. ПИТАННЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКОМ

5.1. Учасник зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів Порталу Дія:

5.1.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки;

5.1.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;

5.1.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки;

5.1.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;

5.1.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;

5.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності;

5.1.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Учасником на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

5.1.8. затвердити відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» відповідні документи у сфері захисту персональних даних та використовувати їх в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія;

5.1.9. призначити особу, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія, в порядку, визначеному законодавством України у сфері захисту персональних даних;

5.1.10. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент.

5.2. Учасник разом з особою, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних, зобов’язаний співпрацювати з Технічним адміністратором Порталу Дія в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Учасника встановлених в розділі 5.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Учасник несе відповідальність за неналежний захист персональних даних, які були зібрані ним в рамках інформаційної електронної взаємодії з Порталом Дія.

6.4. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням цього Договору згідно із законодавством України.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS- атаками тощо.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір, підписаний кваліфікованим електронним підписом набуває чинності з моменту прийняття Технічним адміністратором Порталу Дія належним чином заповненої Заяви про приєднання до цього Договору, підписаної кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи від імені Учасника та відправленої Технічному адміністратору Порталу Дія на електронну адресу start@diia.gov.ua.

8.2.Даний Договір діє до 31 грудня 2020 року з моменту підтвердження Технічного адміністратора Порталу Дія факту підключення Інформаційної системи Учасника до Порталу Дія.

8.3.Дія цього Договору достроково припиняється:

8.3.1. за взаємною згодою Сторін;

8.3.2. за рішенням суду, що набрало чинності;

8.3.3. Технічним адміністратором Порталу Дія у разі невиконання Учасником своїх зобов’язань за цим Договором;

8.3.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

8.4. Учасник має право достроково припинити дію Договору у випадку якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку визначеному розділом 8. Учасник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про зміни умов Договору та отримання E-mail розсилки про зміни, згідно п. 1.3 Договору, має направити Технічному адміністратору Порталу Дія повідомлення про припинення Договору у письмовій формі (у тому числі в електронній формі на електронну адресу start@diia.gov.ua з накладеним кваліфікованим електронним підписом). Дія Договору в такому випадку вважається припиненою з дня набрання чинності відповідних змін до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку визначеному цим пунктом Учасник зобов’язаний припинити використання підключення Порталу Дія. Фактичне використання Учасником підключенням до Порталу Дія означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку використання підключенням до Порталу Дія.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Технічний адміністратор Порталу Дія вправі в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому п. 1.3 Договору.

9.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 10 (десяти) робочих днів з дати оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про ці зміни та отримання Учасником E-mail розсилки про зміни, згідно п. 1.3 Договору, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

9.3. Технічний адміністратор Порталу Дія не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Учаснику.

9.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Заява_приєднання_до_Договору.docx

11. РЕКВІЗИТИ

Технічний адміністратор Порталу Дія Державне підприємство «ДІЯ»

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150

код ЄДРПОУ 43395033

ІПН 433950326503

IBAN UA553808050000000026005670637

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» тел. (044) 531-78-38

_________________________________________________В. Легкий

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux