Договір приєднання для партнерів

ДОГОВІР

про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія (редакція від 01.07.2022)

(*Договір про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія у редакції від 01.07.2022 втрачає чинність після підписання Договору про підключення до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у редакції від 27.01.23)

 

м. Київ


Державне підприємство «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія), в особі генерального директора Петрущенка Дмитра Петровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до умов цього Договору (далі – Учасник), з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про підключення інформаційної системи до Порталу Дія (далі – Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Учасника до всіх його умов в цілому, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору), розміщеної на веб-сайті Порталу Дія за адресою https://diia.gov.ua, в порядку передбаченому цим Договором.

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні комунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг».

Даний перелік не є вичерпним. Вимоги законодавства України, нормативно-правових та нормативних актів, що стосуються мети, призначення та цілей цього Договору можуть бути уточнені.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених законодавством України.

1.3. Технічний адміністратор Порталу Дія, з метою ознайомлення Учасника зі змінами в даному Договорі, оприлюднює зміни в Договір таким шляхом:

1.3.1. розміщення Договору та Додатку до цього Договору, а саме Заяви про приєднання до Договору, на сайті за адресою https://diia.gov.ua;

1.3.2. з одночасною E-mail розсилкою за адресою Учасника, вказаною останнім у Заяві про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору). Моментом ознайомлення учасника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Учасника відповідно до умов цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://diia.gov.ua.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього Договору та на підставі Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору), інформаційна система Учасника (далі – Інформаційна система) підключається до Порталу Дія, а Технічний адміністратор Порталу Дія надає свою згоду на таке підключення, для реалізації встановленої чинним законодавством можливості замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації (ідентифікаційних даних фізичної особи) з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням фізичної особи – користувача Порталу Дія.

2.2. В рамках цього Договору Технічний адміністратор Порталу Дія забезпечує:

2.2.1. електронну ідентифікацію й автентифікацію фізичних осіб, які проходять електронну ідентифікацію в Інформаційній системі, сумісність та інтеграцію схем електронної ідентифікації, реалізованих у мобільному додатку Порталу Дія (Дія), їх взаємодію з Інформаційною системою і забезпечення захисту інформації та персональних даних із використанням єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів;

2.2.2. взаємодію та сумісність з інформаційно-комунікаційними системами, які реалізують схеми електронної ідентифікації, та Інформаційною системою Учасника;

2.2.3. захист даних користувачів Порталу Дія від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом здійснення організаційних технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

2.2.4. розмежування та здійснення контролю за доступом Порталу Дія та Учасника до інформації;

2.2.5. реєстрацію подій, що стосуються безпеки Порталу Дія;

2.2.6. підтримку та оновлення зрозумілих для Учасника програмних інтерфейсів;

2.2.7. перевірку достовірності відображення в електронному вигляді інформації (ідентифікаційних даних фізичної особи) у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (в тому числі QR-коду);

2.2.8. передачу електронної копії відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах (далі - електронна копія), програмними засобами Порталу Дія до Інформаційної системи, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням фізичної особи – користувача Порталу Дія. Електронна копія передається у форматі бінарного файлу, зашифрованому, підписаному кваліфікованим електронним підписом та електронною печаткою та закодованому в base64 (наприклад, «Internal-passport-2858364170864-02.04.2021-09_48.pdf.p7s.p7e»); 

2.2.9. передачу окремої інформації, відомостей, даних, що міститься у відображенні в електронній формі інформації, що міститься у документах (далі – метадані), програмними засобами Порталу Дія до Інформаційної системи, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням фізичної особи – користувача Порталу Дія. Метадані передаються у файлі формату base64-encoded-string, зашифровані і закодовані в base64 (наприклад, «encodeData.json.p7s.p7e»); 

2.2.10. формування електронних копій засобами Порталу Дія із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та кваліфікованої електронної печатки Технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.

2.3. Протягом дії експериментального проекту, приєднання Інформаційної системи до Порталу Дія у строк до 31 грудня 2022 року (включно) є безоплатним. Інтеграція Інформаційної системи до Порталу Дія здійснюється за рахунок Учасника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони, при виконанні умов цього Договору та користуванні Порталом Дія, зобов’язані керуватись та дотримуватись вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно- правових актів України, у тому числі, які регулюють відносини щодо функціонування Порталу Дія.

3.2. Підключаючи Інформаційну систему до Порталу Дія шляхом укладання цього Договору Учасник зобов’язується дотримуватись таких вимог і правил:

3.2.1. забезпечувати при підключенні до Порталу Дія послідовність дій, передбачених технічною документацією, а також забезпечувати безпечну і безперебійну роботу Інформаційної системи, у тому числі під час та в порядку її взаємодії із Порталом Дія;

3.2.2. інформувати фізичних осіб – користувачів Порталу Дія про можливість електронної ідентифікації з використанням Порталу Дія;

3.2.3. використовувати при взаємодії з Порталом Дія виключно передбачені чинним законодавством України засоби для забезпечення безпечного і стандартизованого обміну даними, а також адаптувати свою Інформаційну систему для роботи із Порталом Дія;

3.2.4. дотримуватись вимог нормативно-правових, нормативних актів та інших передбачених чинним законодавством документів, що встановлюють порядок функціонування Порталу Дія та її взаємодії із Інформаційною системою;

3.2.5. здійснювати актуалізацію (оновлення) відповідних даних (у тому числі про себе та про Інформаційну систему) в Порталі Дія відразу ж (але не довше 5 робочих днів) після запровадження таких змін;

3.2.6. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку проблему (помилку), пов'язану з користуванням Порталом Дія та/або яка виникла у процесі такого користування, а також про обставини за яких така проблема (помилка) виникла і про наслідки, яких можуть зазнати Сторони у зв’язку із цим;

3.2.7. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-який інцидент щодо: безпеки Порталу Дія та/або Інформаційної системи; функціонування Порталу Дія та/або Інформаційної системи, їх взаємодії та/або про безпосередню загрозу виникнення такого інциденту;

3.2.8. надавати на письмову вимогу Технічного адміністратора Порталу Дія необхідну інформацію для оцінки рівня захисту Порталу Дія та/або Інформаційної системи, інформацію про правила безпеки та опис застосування впроваджених заходів;

3.2.9. виконувати вимоги щодо електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою, передбачені цим Договором;

3.2.10. виконувати рекомендації Технічного адміністратора Порталу Дія щодо користування Порталом Дія та експлуатації підключення;

3.2.11. здійснювати попереднє тестування електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою.

3.3. Учасник має право:

3.3.1. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія підключення до Порталу Дія, відповідно до вимог та умов, визначених у цьому Договорі;

3.3.2. цілодобового доступу через офіційний веб-сайт Порталу Дія (https://diia.gov.ua) до: схем електронної ідентифікації, підключених до Порталу Дія; прикладного програмного інтерфейсу Порталу Дія, призначеного для підключення Інформаційної системи Учасника до Порталу Дія; технічної підтримки підключення Інформаційної систем Учасника до Порталу Дія;

3.3.3. звертатися із заявами в довільній формі про тимчасове або повне припинення підключення до Порталу Дія, а також з будь-яких інших організаційних питань, що стосуються виконання умов Договору, на електронну адресу start@diia.gov.ua;

3.3.4. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія виконання зобов’язань за цим Договором;

3.3.5.одержувати від Технічного адміністратора Порталу Дія можливість здійснювати тестування електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою.

3.4. Технічний адміністратор Порталу Дія зобов’язується:

3.4.1. забезпечити Учаснику можливість здійснити попереднє тестування електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою;

3.4.2. надавати консультативну допомогу Учаснику щодо електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою засобами електронного та телефонного зв’язку.

3.5. Технічний адміністратор Порталу Дія має право:

3.5.1. направляти Учаснику письмові/електронні повідомлення з питань, що стосуються електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Інформаційною системою. При цьому, електронні повідомлення Технічного адміністратора Порталу Дія, які направляються Учаснику та/або повідомлення, що розміщуються на офіційному веб-сайті Технічного адміністратора Порталу Дія, за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень Технічного адміністратора Порталу Дія та мають прийматися до уваги Учасником;

3.5.2.вимагати від Учасника належного виконання зобов’язань за цим Договором;

3.5.3. негайно припинити дію Договору, обмежити будь-які права Учасника передбачені Договором, та/або надати Учасникові строк для усунення недоліків, якщо:

- учасник порушує умови, передбачені Договором, або вимоги чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини;

- учасник надав недостовірні або неповні дані.

3.5.4.припинити дію Договору через неможливість його виконання, сповістивши про це Учасника за 30 календарних днів, у випадках:

- відсутності більше одного місяця фінансування на Портал Дія;

- внесення змін до нормативно-правових актів, якими урегульовано функціонування Порталу Дія;

- прийняття відповідно до нормативно-правових актів рішення про припинення функціонування Порталу Дія.


4. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

4.1. Електронна інформаційна взаємодія між Порталом Дія та Інформаційною системою (далі – електронна інформаційна взаємодія) здійснюється на підставі цього Договору за умови виконання і дотримання Учасником таких вимог:

4.1.1. інформаційна система має бути введена в експлуатацію;

4.1.2. Учасником оформлено усі передбачені законодавством України документи на Інформаційну систему;

4.1.4. електронна інформаційна взаємодія між Порталом Дія та Інформаційною системою попередньо перевірена у тестовому середовищі Порталу Дія.

5. ПИТАННЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКОМ

5.1. Учасник зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів Порталу Дія:

5.1.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки;

5.1.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;

5.1.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки;

5.1.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;

5.1.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;

5.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності;

5.1.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Учасником на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

5.1.8. затвердити відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» відповідні документи у сфері захисту персональних даних та використовувати їх в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія;

5.1.9. призначити особу, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія, в порядку, визначеному законодавством України у сфері захисту персональних даних;

5.1.10. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент.

5.2. Учасник разом з особою, відповідальною за забезпечення захисту персональних даних, зобов’язаний співпрацювати з Технічним адміністратором Порталу Дія в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Учасника, встановлених в розділі 5 Договору.

6. УМОВИ МЕДІА СПІВПРАЦІ

6.1.    Учасник може оприлюднювати інформацію (проводити медіакомунікації, робити публікації, розміщувати інформацію на веб-ресурсах тощо) про підключення до Порталу Дія тільки за умови попереднього погодження такого оприлюднення з Технічним адміністратором Порталу Дія.

6.2.    Інформація, що потребує попереднього погодження з Технічним адміністратором Порталу Дія:

-         матеріали (тексти, зображення та інший контент);

-         місце розміщення таких матеріалів;

-         запланована дата розміщення.

6.3.    Для отримання погодження Технічного адміністратора Порталу Дія, Учасник надсилає інформацію, що потребує погодження, на електронну пошту – start@diia.gov.ua. Технічний адміністратор Порталу Дія протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідної інформації, погоджує її шляхом надсилання електронного листа-відповіді Учаснику або надає вмотивовані зауваження про необхідність внесення відповідних змін до інформації, що потребує погодження.

6.4.    Учасник повідомляє Технічного адміністратора Порталу Дія про намір оприлюднення інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати релізу. У разі проведення активної комунікації (відеозйомки, прес-конференції, ЗМІ, соціальні мережі тощо), Учасник повідомляє Технічного адміністратора Порталу Дія про намір оприлюднення інформації не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до релізу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.3. Учасник несе відповідальність за неналежний захист персональних даних, які були зібрані ним в рамках інформаційної електронної взаємодії з Порталом Дія.

7.4. Технічний адміністратор Порталу Дія несе відповідальність за актуальність даних під час електронної інформаційної взаємодії.

7.5. Технічний адміністратор Порталу Дія не несе відповідальності за якість та надійність роботи електронних комунікаційних мереж, які використовує Учасник під час електронної інформаційної взаємодії, а також за придатність цих мереж для передачі даних; за якість обладнання, яке використовує Учасник під час електронної інформаційної взаємодії; за збої у роботі комп’ютерної техніки Учасника; за доставку кореспонденції відділеннями поштового зв’язку.

7.6. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням цього Договору, згідно із законодавством України.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них, у т.ч. віднесені, масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками тощо.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Договір, підписаний кваліфікованим електронним підписом, набуває чинності з моменту прийняття Технічним адміністратором Порталу Дія належним чином заповненої Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору), підписаної кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи від імені Учасника та відправленої Технічному адміністратору Порталу Дія на електронну адресу start@diia.gov.ua.

9.2. Даний Договір діє до 31 грудня 2022 року (включно) з моменту підтвердження Технічного адміністратора Порталу Дія факту підключення Інформаційної системи Учасника до Порталу Дія, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.3. Дія цього Договору достроково припиняється:

9.3.1. за взаємною згодою Сторін;

9.3.2. за рішенням суду, що набрало чинності;

9.3.3. Технічним адміністратором Порталу Дія у разі невиконання Учасником своїх зобов’язань за цим Договором;

9.3.4. з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору;

9.3.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

9.4. Учасник має право достроково припинити дію Договору у випадку, якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку, визначеному розділом 10 цього Договору. Учасник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про зміни умов Договору та отримання E-mail розсилки про такі зміни згідно з пунктом 1.3 Договору, має направити Технічному адміністратору Порталу Дія повідомлення про припинення Договору у письмовій формі (у тому числі в електронній формі на електронну адресу start@diia.gov.ua з накладеним кваліфікованим електронним підписом). Дія Договору, в такому випадку, вважається припиненою з дня набрання чинності відповідних змін до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку, визначеному цим пунктом, Учасник зобов’язаний припинити електронну інформаційну взаємодію з Порталом Дія. Електронна інформаційна взаємодія Учасника із Порталом Дія означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі, внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку такої взаємодії.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

10.1. Технічний адміністратор Порталу Дія вправі в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому п. 1.3 Договору.

10.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 10 (десяти) робочих днів з дати оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про ці зміни та отримання Учасником E-mail розсилки про зміни, згідно з пунктом 1.3 Договору, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

10.3. Технічний адміністратор Порталу Дія не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та у строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Учаснику.

10.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Заява про приєднання до Договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія (Додаток до Договору)

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Технічний адміністратор Порталу Дія:
Державне підприємство «ДІЯ» 
Учасник:
 


Генеральний директор

___________________ Д. П. Петрущенко
Реквізити зазначаються у Заяві про приєднання до умов цього Договору

                                                                                                                      

Додаток до Договору


ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до Договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія


Заявник, який є власником Інформаційної системи, що підключається до Порталу Дія, та діє на законних підставах (далі – Учасник), підписавши цю Заяву про приєднання до Договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія (далі – Заява), за згодою державного підприємства «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія) на підключення до Порталу Дія, укладає Договір про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія (далі – Договір) відповідно до статті 634Цивільного кодексу України шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

Учасник не може запропонувати свої умови до Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Учасник вправі відмовитися від його укладення. Договір розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Порталу Дія за адресою https://diia.gov.ua.

1. Відомості щодо Учасника:

Учасник (повне найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця згідно з ЄДР):

________________________________________________________________;

Код за ЄДРПОУ: ____________________;

Посада та ПІБ керівника/ уповноваженої особи юридичної особи/фізичної особи-підприємця на вчинення правочинів від імені Учасника: 

________________________________________________________________;

Повна назва Інформаційної системи: 

________________________________________________________________;

Доменне ім’я Інформаційної системи: 

________________________________________________________________;

Серійний номер сертифіката шифрування електронної печатки Інформаційної системи: 

________________________________________________________________;

Найменування кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що видав сертифікат:

________________________________________________________________;

Контактний телефон Учасника: _________________________________________________;

Електронна пошта (е-mail) Учасника _____________________________________________.

2. Відомості щодо відповідальної особи Учасника:

ПІБ відповідальної особи: ______________________________________________________;

Контактний телефон: __________________________________________________________;

Електронна пошта (е-mail):_____________________________________________________.

3. Відомості щодо Адміністратора/Технічного адміністратора Інформаційної системи:

Адміністратор/Технічний адміністратор Інформаційної системи (повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця згідно з ЄДР):

________________________________________________________________;

ПІБ відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора Інформаційної системи: 

________________________________________________________________;

Контактний телефон відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора Інформаційної системи: _____________________________________________________________;

Електронна пошта (е-mail) відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора Інформаційної системи:

________________________________________________.

4. Відомості щодо особи Учасника, відповідальної за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних:

ПІБ відповідальної особи: ______________________________________________________;

Контактний телефон відповідальної особи: ________________________________________;

Електронна адреса (е-mail):

_____________________________________________________.

 

Підписанням цієї Заяви Учасник засвідчує:

ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють функціонування Порталу Дія;

повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов;

вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на офіційному сайті шляхом приєднання до нього в повному обсязі;

обробку персональних даних, викладених у цій Заяві та інших документах, передбачених Договором, з метою приєднання до Порталу Дія, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

наявність у нього прав, визначених законодавством, у зв’язку із виконанням яких, він має право отримувати доступ до Порталу Дія.


Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Технічним адміністратором Порталу Дія організаційних заходів з надання доступу до Порталу Дія відповідно до законодавства України.


____________________________

(дата) (посада та ПІБ керівника/уповноваженої особи юридичної особи/фізичної особи-підприємця на вчинення правочинів від імені Учасника)